Train Driver 2

Dział techniczny => Pomoc doraźna => Porady - rozwiązania => Wątek zaczęty przez: Marcin_S w 12 Maj 2017, 21:06:57

Tytuł: Zasady regulowania ruchu pociągów
Wiadomość wysłana przez: Marcin_S w 12 Maj 2017, 21:06:57
PRZYJMOWANIE, WYPRAWIANIE I PRZEPUSZCZANIE POCIĄGÓW NA POSTERUNKACH RUCHU

§ 50
Zasady regulowania ruchu pociągów

1.   Przy regulowaniu ruchu pociągów obowiązują następujące zasady:
1)   pociągi należy przyjmować i wyprawiać zgodnie z wewnętrznym rozkładem jazdy,
2)   pociąg pasażerski nie może odjechać ze stacji lub z przystanku osobowego wcześniej niż to jest wskazane w wewnętrznym rozkładzie jazdy,
3)   pociąg pasażerski nie mający postoju na stacji może zostać przepuszczony przed czasem rozkładowym, jeżeli nie opóźni to ruchu innych pociągów przewidzianych wewnętrznym rozkładem jazdy,
4)   pociągi towarowe powinny być wyprawiane w czasie wskazanym w rozkładzie jazdy; wcześniejsze wyprawienie pociągu towarowego może odbyć się tylko wyjątkowo za zgodą dyspozytora liniowego,
5)   opóźnienia pociągów należy zmniejszać przez skrócenie postojów na stacjach, wykorzystując rezerwy czasu przewidziane w wewnętrznym rozkładzie jazdy oraz przepuszczanie pociągów towarowych bez zatrzymania, jeżeli ich rozkładowy postój jest zbędny,
6)   pierwszeństwo przed innymi pociągami mają pociągi ratunkowe, wyprawiane do akcji ratunkowej, jeżeli zdarzenie spowodowało przerwę w ruchu lub ofiary w ludziach albo pociąg jedzie do gaszenia pożaru – w innych przypadkach pierwszeństwo dla pociągów ratunkowych określa dyspozytor liniowy.

2.   Ustala się następujące stopnie pierwszeństwa pociągów:
1)   pasażerskie ekspresowe (EC, EN, EI) i międzynarodowe (MM, RM, AM),
2)   pasażerskie międzywojewódzkie i wojewódzkie dowożące do pracy tzn. z przyjazdem do wskazanej stacji docelowej w godzinach 05:30 – 08:30,
3)   pozostałe pasażerskie międzywojewódzkie (MH, MP, MO),
4)   pasażerskie wojewódzkie odwożące z pracy tzn. pociągi odjeżdżające w godzinach 14:30 – 16:30,
5)   pozostałe pasażerskie wojewódzkie,
6)   towarowe,
7)   próżne składy pasażerskie i lokomotywy.

3.   (uchylony)

3a.   W regulowaniu ruchu pociągów uczestniczą:
1)   dyżurny ruchu – na przyległych szlakach,
2)   dyspozytor liniowy – na przydzielonym odcinku (obszarze),
3)   prowadzący pojazd kolejowy z napędem – w zakresie stosowania skróconego czasu jazdy.

4.   O odchyleniach od wewnętrznego rozkładu jazdy dyżurni ruchu zobowiązani są informować się wzajemnie, zasięgając w razie potrzeby informacji od dyspozytora liniowego. Na tych samych zasadach następuje wymiana informacji pomiędzy dyspozytorami liniowymi i dyspozytorami przewoźników kolejowych.

5.   Dyspozytor liniowy powinien z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomić zainteresowanych dyżurnych ruchu swojego odcinka o zmianach w kolejności przyjmowania i wyprawiania pociągów w przypadku zakłóceń w ich kursowaniu. W przypadku zaistnienia dodatkowych okoliczności uniemożliwiających realizację planu dyżurni ruchu powinni powiadomić dyspozytora liniowego.

6.   Dyspozytorowi liniowemu należy zgłaszać o:
1)   przewidywanych odchyleniach od wewnętrznego rozkładu jazdy i o zmianach w tych odchyleniach – zgłoszenia dokonują dyżurni ruchu stacji początkowej,
2)   rzeczywistych odchyleniach od wewnętrznego rozkładu jazdy – zgłoszenia dokonują dyżurni ruchu wszystkich stacji odcinka, na których zaistniało opóźnienie.

7.   O opóźnieniach pociągu, zmianie toru, na który przyjedzie pociąg oraz innych zmianach w ruchu pociągów dyżurny ruchu powinien powiadomić zainteresowanych w sposób określony w regulaminie technicznym.

8.   Ruch pociągów opóźnionych reguluje dyspozytor w taki sposób, aby zminimalizować wielkość opóźnienia pociągów, maksymalnie wykorzystując przepustowość danego odcinka linii. W tym celu należy uwzględnić prędkość rozkładową i stopnie pierwszeństwa pociągów. Odstępstwo dopuszczalne jest jedynie w przypadku, gdy nieznaczne opóźnienie pociągu wyższego stopnia przyczyni się do wydatnego zmniejszenia opóźnienia pociągu niższego stopnia tego samego rodzaju przewozów. Dyżurny ruchu wyprawiając pociągi uwzględnia również czasy odbiegów podane w regulaminie technicznym.

9.   Szczegółowe zasady regulowania i prowadzenia ruchu pociągów na szlakach z posterunkami odgałęźnymi należy określić w regulaminach technicznych posterunków ruchu.

10.   W celu regulowania ruchu pociągów na szlakach dwutorowych przyległych do posterunku odgałęźnego lub stacji węzłowej, zakład linii kolejowych może zarządzić w potrzebnym zakresie telefoniczne żądanie i dawanie pozwoleń na wyprawianie pociągów w kierunku posterunku odgałęźnego lub stacji węzłowej. Pozwolenie to na szlaku z blokadą liniową stosuje się niezależnie od prowadzenia ruchu za pomocą urządzeń blokady liniowej.

(§ 50, Instrukcja R1, tekst ujednolicony wg stanu na dzień 09 maja 2017 r.)