Regulamin rejestracji

POLSKI
Założenie kolejnego konta, spowoduje czasową lub trwałą blokadę konta głównego. Pkt 3.2.7 regulaminu
Nazwa użytkownika może zawierać tylko litery cyfry oraz znaki "_" lub "-".
Nazwa użytkownika nie podlega zmianie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję:
- REGULAMIN FORUM
- REGULAMIN SYMULATORA TD2


ENGLISH
Creating another account will result a temporary or permanent blockade of the main account. Forum rules - point 3.2.7
Username can contain only letters, numbers and special characters "_" or "-".
The username cannot be changed.
I declare that i have read and accept:
- FORUM RULES
- TD2 SIMULATOR RULES